Avís Legal

Denominació Social: Josep Grau Viticultor, S.L.

Nom Comercial: Josep Grau Viticultor

Domicili Social: C/ Orient, 2 – 43737 Gratallops (Tarragona)

CIF: B-63212534

Telèfon: +34 678730596

e-Mail: celler@Josepgrauviticultor.com

Nom de domini: voladorwine.com

Aquest avís legal (d’ara endavant, l’Avís Legal) regula l’ús del servei del portal d’Internet https://www.josepgrauviticultor.com (d’ara endavant, la Web) de Josep Grau Viticultor S.L. , en endavant JGV, amb domicili social a: C/Orient, 2 – 43737 Gratallops (Tarragona)

Legislació

Amb caràcter general les relacions entre JGV amb els Usuaris dels seus serveis telemàtics, presents a la web, es troben sotmeses a la legislació i jurisdicció espanyoles.
Les parts renuncien expressament al fur que els pogués correspondre i sotmeten expressament als Jutjats i Tribunals de Barcelona per resoldre qualsevol controvèrsia que pugui sorgir en la interpretació o execució de les presents condicions contractuals.

Contingut i ús

L’Usuari queda informat, i accepta, que l’accés a la present web no suposa, de cap manera, l’inici d’una relació comercial amb JGV.
El titular del web no s’identifica amb les opinions abocades al mateix pels seus col·laboradors JGV es reserva el dret d’efectuar sense previ avís les modificacions que consideri oportunes a la seva Web, podent canviar, suprimir o afegir tant els continguts i serveis que es prestin a través de la mateixa com la forma en què aquests apareguin presentats o localitzats als seus servidors.

Propietat intel·lectual i industrial

Els drets de propietat intel·lectual del contingut de les pàgines web, el seu disseny gràfic i codis són titularitat de JGV i, per tant, en queda prohibida la reproducció, distribució, comunicació pública, transformació o qualsevol altra activitat que es pugui realitzar amb els continguts dels seus pàgines web ni encara citant les fonts, excepte consentiment per escrit de JGV. Tots els noms comercials, marques o signes diferents de qualsevol classe continguts a les pàgines web de l’Empresa són propietat dels seus amos i estan protegits per llei.

Enllaços (links)

La presència d’enllaços (links) a les pàgines web de JGV té finalitat merament informativa i en cap cas no suposa suggeriment, invitació o recomanació sobre aquests.

Confidencialitat i protecció de dades

A efecte del que preveu la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, JGV informa a l’Usuari de l’existència d’un fitxer automatitzat de dades de caràcter personal creat per i per a JGV i sota el seu responsabilitat, amb la finalitat de realitzar el manteniment i la gestió de la relació amb l’Usuari, així com les tasques d’informació. Ud. dóna el seu consentiment exprés per a la inclusió de les seves dades a l’esmentat fitxer i la remissió d’informacions comercials de productes de JGV. En el moment de l’acceptació de les presents condicions generals, JGV necessitarà de l’usuari la recollida d’unes dades imprescindibles per a la prestació dels serveis.

Registre de fitxers i formularis

L’emplenament del formulari de registre és obligatòria per accedir i gaudir de determinats serveis oferts a la web. No facilitar les dades personals sol·licitades o no acceptar aquesta política de protecció de dades suposa la impossibilitat de subscriure’s, registrar-se o participar en qualsevol de les promocions en què se sol·licitin dades caràcter personal.
D’acord amb allò establert a la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, us informem que les dades personals que s’obtinguin com a conseqüència del vostre registre, seran incorporades a un fitxer titularitat de JGV i domicili al c/ Orient, 2 – 43737 Gratallops, Tarragona), havent-se adaptat al que estableix el reglament que desenvolupa la LOPD, RD (1720/2007 de 21 de Desembre).

Exactitud i veracitat de les dades facilitades

L’Usuari és l’únic responsable de la veracitat i correcció de les dades incloses, exonerant-se JGV de qualsevol responsabilitat al respecte. Els usuaris garanteixen i responen, en qualsevol cas, de l’exactitud, vigència i autenticitat de les dades personals facilitades, i es comprometen a mantenir-les degudament actualitzades.
L’usuari accepta proporcionar informació completa i correcta al formulari de registre o subscripció. JGV no respon de la veracitat de les informacions que no siguin d’elaboració pròpia i de les quals s’indiqui una altra font, per la qual cosa tampoc no assumeix cap responsabilitat quant a hipotètics perjudicis que es puguin originar per l’ús d’aquesta informació. JGV es reserva el dret a actualitzar, modificar o eliminar la informació continguda a les seves pàgines web i fins i tot pot limitar o no permetre l’accés a aquesta informació. S’exonera JGV de responsabilitat davant de qualsevol dany o perjudici que pogués patir l’Usuari com a conseqüència d’errors, defectes o omissions, en la informació facilitada per JGV sempre que procedeixi de fonts alienes al centre.